Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN BIANCA REXWINKEL FEBRUARI – 2021

 

ARTIKEL 1. DEFINITIES EN BEGRIPPEN

1.1 Klant: de persoon of personen ten behoeve van wie Bianca Rexwinkel haar diensten verleent. De opdrachtgever en de klant kunnen dezelfde zijn maar dit behoeft niet zo te zijn.
1.2 Opdrachtgever: de persoon of instantie, dan wel haar eventuele rechtsopvolger(s), die een opdracht aan Bianca Rexwinkel heeft verstrekt voor het leveren van haar diensten. De opdrachtgever is, tenzij uitdrukkelijk andere schriftelijke afspraken met Bianca Rexwinkel zijn gemaakt, degene die gehouden is tot betaling van de overeengekomen prijs voor de
dienstverlening van Bianca Rexwinkel.
1.3 Bianca Rexwinkel: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als handelsnaam onder Bianca Rexwinkel nummer 81780419. Bianca Rexwinkel levert tools, producten & diensten
op het gebied van consultancy & coaching, imago, trainingen, workshops, testen en rapportages, materialen, sociale media en websites. Bianca Rexwinkel is statutair gevestigd aan de Drogerij 138, 2635 GP DEN HOORN.
1.4 Derden: in voorkomende gevallen kan Bianca Rexwinkel haar diensten (mede) met behulp van door haar ingeschakelde derden leveren. Bianca Rexwinkel kan te allen tijde de
samenstelling van een team wijzigen, als zij meent dat dit voor een goede uitvoering of continuïteit van haar dienstverlening noodzakelijk is.
1.5 Opdrachtsom: het totaal overeengekomen bedrag van de opdracht, benoemd in de getekende opdrachtbevestiging of in de, door de opdrachtgever voor akkoord verklaarde,
offerte of programmavoorstel.
1.6 Training: training, trainingstraject, seminar, workshop of coaching of een andere bijeenkomst die als doel heeft, het overbrengen en/of vergroten van kennis, inzichten en/of
vaardigheden. Een Open training is een training op basis van open inschrijving. Een In company-training is een training in opdracht van een bedrijf of organisatie, met
deelname door cursist(en) uit dit bedrijf of uit deze organisatie.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, producten, tools, opleidingen, opdrachten, werkzaamheden verricht door en overeenkomsten gesloten met Bianca Rexwinkel.
2.2 Als één of meerdere van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden vervallen, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Partijen zullen in dat geval overleg plegen om vervangende bepalingen overeen te komen, waarbij voor zover mogelijk van het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.2.3 Bianca Rexwinkel behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden in de toekomst aan te passen of te wijzigen.
2.4 Een inschrijving voor een open training impliceert aanvaarding van de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.
2.5 Afwijkende bedingen, afspraken of regelingen gelden slechts als en voor zover deze door Bianca Rexwinkel schriftelijk zijn bevestigd.
2.6. Door met Bianca Rexwinkel een overeenkomst aan te gaan doet Opdrachtgever uitdrukkelijk afstand van (eventueel) door hem gehanteerde voorwaarden, hoe dan ook genaamd,  zodat op alle overeenkomsten uitsluitend deze voorwaarden van Bianca Rexwinkel van toepassing zijn.

ARTIKEL 3. AANBIEDINGEN/OFFERTES

1. Alle door Bianca Rexwinkel gedane aanbiedingen en offertes, waarbij niet uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld, zijn geheel vrijblijvend en binnen 5 werkdagen na ontvangst van
bericht van aanvaarding herroepbaar door Bianca Rexwinkel. Indien geen geldigheidstermijn is aangegeven, zijn offertes gedurende 30 dagen geldig. Alle gegevens over trainingen die
door Bianca Rexwinkel zijn verstrekt in de vorm van drukwerken, brochures, websites, mailing en dergelijke zijn aan wijzigingen onderhevig zonder mededeling en gelden niet voor
de offerte.
2. Gedane aanbiedingen zijn gebaseerd op de bij de (offerte-)aanvraag door een Opdrachtgever of derde verstrekte gegevens. Opdrachtgever staat ervoor in, dat hij alle relevante en essentiële informatie heeft verstrekt. Mocht na de totstandkoming van een overeenkomst nieuwe relevante en/of essentiële informatie aan Opdrachtgever ter kennis komen dan zal hij deze onverwijld aan Bianca Rexwinkel verstrekken.
3. Bianca Rexwinkel heeft het recht een opdracht zonder opgave van redenen te weigeren.

ARTIKEL 4. OPDRACHTVERLENING

4.1 Offertes van Bianca Rexwinkel zijn uitsluitend gebaseerd op de informatie die aan haar door een (toekomstige) opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in dat door
hem/haar, naar beste eer en geweten, alle relevante informatie voor het maken van de offerte en voor de opzet en uitvoering van de opdracht aan Bianca Rexwinkel is verstrekt.
Wanneer deze informatie op enig moment onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn geweest, behoudt Bianca Rexwinkel zich het recht voor de, met de opdrachtgever overeengekomen,
opdrachtsom voor de door Bianca Rexwinkel te leveren diensten alsdan eenzijdig en/of tussentijds aan te passen.
4.2 Een opdracht wordt verleend door middel van het ondertekend retourneren van een overeenkomst die is uitgebracht door Bianca Rexwinkel, dan wel door het schriftelijk e/o per
email akkoord geven op de digitaal gestuurde offerte, dan wel door de aanschaf van het product of de dienst via de webshop, dan wel door zich schriftelijk, via e-mail en/of via de
website van Bianca Rexwinkel of persoonlijkekracht.nl aan te melden voor deelname aan een training. Door inschrijving voor een training aanvaardt de Opdrachtgever de
toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden zonder voorbehoud.
4.3. Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Bianca Rexwinkel komen slechts tot stand als de aanmelding door Bianca Rexwinkel aan Opdrachtgever schriftelijk of digitaal wordt
bevestigd.
4.4. Afspraken met of toezeggingen van medewerkers, vertegenwoordigers en/of hulppersonen van Bianca Rexwinkel die afwijken van standaardbepalingen verbinden Bianca
Rexwinkel slechts als en voor zover deze schriftelijk door Bianca Rexwinkel zijn bekrachtigd. Daarmee wordt deze digitale offerte ook de opdrachtbevestiging.
4.5 Het ontbreken van een schriftelijke accordering van de door Bianca Rexwinkel uitgebrachte offerte of overeenkomst laat onverlet dat de opdrachtgever wordt geacht aan Bianca Rexwinkel, volgens de condities van de offerte, opdracht te hebben verleend, wanneer en zodra met de feitelijke dienstverlening door Bianca Rexwinkel een aanvang is gemaakt.

ARTIKEL 5. Inschrijving en bevestiging open training of In company-training

5.1. Een Opdrachtgever kan een deelnemer inschrijven voor een open training door het aanschaffen van deze training via de webshop van Bianca Rexwinkel, door het inleveren van
een ingevuld inschrijfformulier bij een van de medewerkers van Bianca Rexwinkel, door het inzenden van een inschrijfformulier per post of email of door het (digitaal) ondertekenen van een digitale offerte. Het webshop product, inschrijfformulier of de offerte van Bianca Rexwinkel geeft de inhoud van de overeenkomst weer, inclusief alle eventuele onkosten.
5.2. Een Opdrachtgever kan een deelnemer inschrijven voor een In company-training door een schriftelijk verzoek daartoe aan Bianca Rexwinkel zal dan een offerte aan Opdrachtgever uitbrengen. Na aanvaarding van de offerte door Opdrachtgever zullen Bianca Rexwinkel. en Opdrachtgever in onderling overleg bepalen waar en wanneer de training zal
plaatshebben.
5.3. Bianca Rexwinkel zal een inschrijving van deelnemer(s) steeds per e-mail bevestigen; in uitzonderingsgevallen zal dit schriftelijk per post geschieden. Deelname aan een open
training door deelnemer bindt Bianca Rexwinkel pas als en voor zover deze deelname door Bianca Rexwinkel bevestigd is.

ARTIKEL 6. TUSSENTIJDSE WIJZIGING IN DE OPDRACHT

6.1 Als een tussentijdse wijziging van de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat op verzoek van of door toedoen van de opdrachtgever, zal Bianca Rexwinkel de noodzakelijke
aanpassingen indien mogelijk uitvoeren. Als dit leidt tot meerwerk ten opzichte van de oorspronkelijke opdrachtsom dan zal dit, zonder dat een aparte schriftelijke opdracht vereist
is, aanvullend in rekening gebracht worden aan de opdrachtgever. Opdrachtgever heeft zich door het wijzigen van de opdracht op voorhand volledig akkoord verklaard met de financiële
gevolgen hiervan.

ARTIKEL 7. INSPANNINGSVERPLICHTING

7.1 Bianca Rexwinkel zal de door haar te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting hetgeen wil zeggen dat Bianca
Rexwinkel niet garant staat voor het succes en welslagen van haar dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de opdrachtgever en/of
cliënt gestelde doel.

ARTIKEL 8. AANBIEDINGEN EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

8.1 Alle aanbiedingen van Bianca Rexwinkel hebben een geldigheidstermijn van 30 dagen vanaf dagtekening, zijn vrijblijvend en kunnen vormvrij worden herroepen. Bianca Rexwinkel
is niet aan aanbiedingen gebonden als deze niet binnen 30 dagen vanaf dagtekening van de aanbieding schriftelijk worden aanvaard. Wordt de aanbieding binnen de geldigheidstermijn
aanvaard, dan behoudt Bianca Rexwinkel zich het recht voor de aanbieding te herroepen binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding. Aanvaarding van een aanbieding
door een opdrachtgever zal schriftelijk e/o digitaal geschieden.

ARTIKEL 9. VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER

9.1 De opdrachtgever staat ervoor in dat het in de opdracht overeengekomen aantal deelnemers ook daadwerkelijk deelneemt aan de met Bianca Rexwinkel overeengekomen
dienstverlening. Als het afgesproken aantal uiteindelijk niet deelneemt, is de opdrachtgever toch de volledige opdrachtsom zoals vermeld in de offerte e/o opdrachtbevestiging aan
Bianca Rexwinkel verschuldigd.
9.2 Als een deelnemer/ cliënt door onvoorziene omstandigheden niet kan deelnemen, kan deze plaats ingevuld worden door een andere deelnemer, dit uitsluitend na vooraf verkregen
toestemming van Bianca Rexwinkel. Indien overname van de vrijgevallen plaats niet mogelijk blijkt wordt aan opdrachtgever de volledige opdrachtsom in rekening gebracht, tenzij
uitdrukkelijk anders overeengekomen.
9.3 Het betrekken of inschakelen van derden bij een opdrachtuitvoering door de opdrachtgever kan uitsluitend na voorafgaande schriftelijke toestemming van Bianca Rexwinkel.

ARTIKEL 10. TARIEVEN, KOSTEN EN PRIJZEN

10.1 In de offerte van Bianca Rexwinkel staat steeds duidelijk aangegeven welke tarieven en kosten er door Bianca Rexwinkel voor de daarin benoemde werkzaamheden in rekening
zullen worden gebracht.
10.2 De prijzen in offertes, webshop, opdrachten en andere publicaties zijn exclusief btw, exclusief van overheidswege opgelegde heffingen en exclusief andere voor de opdracht te
maken of gemaakte kosten, zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend verzend- en administratiekosten en reiskosten, tenzij anders is aangegeven.

ARTIKEL 11. FACTURERING EN BETALINGSVOORWAARDEN

11.1 Het honorarium van Bianca Rexwinkel en de door haar aan opdrachtgever doorbelaste kosten, worden door Bianca Rexwinkel steeds door middel van een schriftelijke of digitale
factuur aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Ter keuze van Bianca Rexwinkel kan het gehele bedrag van de opdracht dan wel een gedeelte daarvan op voorschotbasis worden
gefactureerd. Bij aanschaf van producten, tools, opleidingen, materialen of diensten via de webshop ontvangt de opdrachtgever na betaling meteen digitaal de factuur.
11.2 Betaling door de opdrachtgever dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij anders vermeld in de offerte of op de factuur. Als voor aanvang van de
open training niet de volledige betaling van de training door Bianca Rexwinkel is ontvangen, dan is Bianca Rexwinkel gerechtigd om de betreffende deelnemer(s) te weigeren voor de
betreffende training, zonder dat dit de Opdrachtgever ontslaat van de verplichting tot betaling van de training. Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de dag van creditering van de bankrekening van Bianca Rexwinkel.
11.3 Bianca Rexwinkel is niet verplicht Opdrachtgever opmerkzaam te maken op het verstrijken van een betalingstermijn of hem rekeninguittreksels en dergelijke te zenden.
11.4 Na deze vervaldag is de opdrachtgever in verzuim en is zij aan Bianca Rexwinkel over het bedrag van de factuur de wettelijke rente verschuldigd, zonder dat enige
ingebrekestelling is vereist. Indien betaling achterwege blijft, kan de opdracht bovendien eenzijdig door Bianca Rexwinkel worden opgeschort, dit zonder dat Bianca Rexwinkel
daardoor naar opdrachtgever schadeplichtig kan worden. Bovendien is Bianca Rexwinkel in dat geval gerechtigd de overeenkomst eenzijdig buitengerechtelijk te ontbinden.
11.5 Is de opdrachtgever in verzuim met betrekking tot de betaling aan Bianca Rexwinkel of schiet de opdrachtgever op een andere manier tekort in het nakomen van een of meerdere
op haar rustende verplichtingen, dan komen alle in verband daarmee door Bianca Rexwinkel te maken (incasso- en andere gerechtelijke of buitengerechtelijk) kosten voor rekening van
de opdrachtgever, steeds met een minimum van 25% van de overeengekomen opdrachtsom.
11.6 Bij overeengekomen periodieke betalingen is betaling vóór de vervaldatum op de (deel)factuur verplicht. Indien opdrachtgever in verzuim is met betrekking tot de betaling van
de deelfactuur, dan is Bianca Rexwinkel gerechtigd het volledige bedrag op te eisen.
11.7 Betaling in delen kan slechts na akkoord van en bevestiging door Bianca Rexwinkel plaatsvinden. Als de deelbetalingen niet tijdig plaatsvinden is Bianca Rexwinkel gerechtigd
om de wettelijke rente voor bedrijven te vorderen over het bedrag dat te laat voldaan is.

ARTIKEL 12. ANNULERINGSVOORWAARDEN

12.1 Opdrachtgever heeft te allen tijde het recht, mits schriftelijk en tijdig, de overeenkomst te annuleren. Een annulering is tijdig als zij tenminste 7 dagen na datum van inschrijving
Bianca Rexwinkel heeft bereikt (bedenktijd).
12.2 Als de opdracht, om redenen die niet aan Bianca Rexwinkel toe te rekenen zijn, door opdrachtgever niet wordt afgenomen op het overeengekomen tijdstip gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

Artikel 12 AV tabel

Coaching 100% 100% 25% 0% 0% 12.3 Voor de aankoop van onlinetrainingen is annulering niet mogelijk.

12.4. Als een deelnemer door persoonlijke omstandigheden niet in de gelegenheid is om aan een training deel te nemen waarop Opdrachtgever heeft ingeschreven, is Opdrachtgever
gerechtigd een andere deelnemer naar zijn keuze aan de training te laten deelnemen, mits de vervangende deelnemer uiterlijk twee weken voor de training wordt aangemeld bij Bianca
Rexwinkel. Voor deze vervanging is de deelnemer geen extra kosten verschuldigd. 
12.5. Als onvoorziene omstandigheden, waaronder onvoldoende inschrijvingen, overtekening of ziekte van een trainer en ook andere gevallen van overmacht aan de zijde van Bianca
Rexwinkel daartoe aanleiding geven, is Bianca Rexwinkel gerechtigd de training op te schorten en/of te annuleren zonder dat Opdrachtgever aanspraak kan maken op vergoeding van de door Opdrachtgever gemaakte kosten. Bianca Rexwinkel is in geval van overmacht gerechtigd om de inschrijfgelden te restitueren.

ARTIKEL 13. DUUR EN AFSLUITING VAN DE OPDRACHT

13.1 De duur van de opdracht hangt af van de soort dienstverlening en wordt zoveel mogelijk tevoren overeengekomen in de opdrachtbevestiging. In de opdrachtbevestiging wordt indien mogelijk een inschatting van de duur van de opdracht en van het aantal te houden sessies gegeven.
13.2 Na het verstrijken van de duur van de opdracht kan geen aanspraak meer gemaakt worden op niet of nog niet opgenomen onderdelen van de opdracht zoals coaching uren en
lesmateriaal in welke vorm dan ook. 

ARTIKEL 14. TUSSENTIJDSE BEËINDIGING VAN DE OPDRACHT

14.1 Beide partijen kunnen de overeenkomst eenzijdig beëindigen, als één van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben volgens de bevestigde
offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd, schriftelijk en tijdig aan de wederpartij te worden bekend gemaakt.
14.2 Als door de opdrachtgever tot voortijdige beëindiging wordt overgegaan door andere redenen dan nalatigheid door opdrachtnemer, heeft Bianca Rexwinkel toch recht op betaling
van de volledige, overeengekomen opdrachtsom, inclusief vergoeding van de door haar gemaakte en eventueel nog te maken kosten. Als de betaling al heeft plaatsgevonden vindt
er daarom geen restitutie plaats.
14.3 Bianca Rexwinkel mag van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken al ten gevolge van feiten en omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken of
haar niet toe te rekenen zijn en waardoor voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd. Bianca Rexwinkel houdt in dat geval in ieder geval aanspraak op
betaling van haar werkzaamheden tot aan het moment van beëindiging.

ARTIKEL 15. ONTBINDING

15.1 Onverminderd de aan Bianca Rexwinkel verder toekomende rechten en het elders in deze voorwaarden bepaalde, kan Bianca Rexwinkel een overeenkomst, zonder dat een
rechterlijke tussenkomst en/of enige ingebrekestelling zal zijn vereist, als ontbonden beschouwen indien de Opdrachtgever met betrekking tot zijn betalingsverplichtingen in
verzuim is geraakt, de Opdrachtgever surseance van betaling heeft aangevraagd of diens faillissement wordt aangevraagd of in het geval dat de Opdrachtgever zijn onderneming heeft
geliquideerd.

ARTIKEL 16. AANSPRAKELIJKHEID

16.1 Bianca Rexwinkel en haar medewerkers en partners zijn nimmer aansprakelijk voor enige (directe dan wel indirecte) schade welke aan opdrachtgever en/of aan de cliënt is
ontstaan door en/of tijdens het gebruik van door en/of namens Bianca Rexwinkel geleverde zaken en/of diensten.
16.2 Daarnaast is Bianca Rexwinkel nimmer aansprakelijk voor de kwaliteit of uitkomst van de door haar geleverde diensten, op Bianca Rexwinkel rust slechts een inspanningsverplichting. (Zie ook artikel 5). Bianca Rexwinkel zal er alles aan doen om de best mogelijke diensten te verlenen.

ARTIKEL 17. INTELLECTUEEL EIGENDOM/ AUTEURSRECHT

17.1 Modellen, technieken, instrumenten, producten, tools, testen, materialen, afbeeldingen en lesmaterialen die zijn ontwikkeld en/of gebruikt door Bianca Rexwinkel voor de uitvoering
van de opdracht zijn en blijven het eigendom van Bianca Rexwinkel. Datzelfde geldt ook voor de door Bianca Rexwinkel uit te brengen rapportages. De opdrachtgever krijgt slechts het
recht deze rapportages binnen haar eigen organisatie te gebruiken. Openbaarmaking van één of meerdere van deze zaken kan alleen geschieden na vooraf schriftelijk verkregen
toestemming van Bianca Rexwinkel. Op alle door Bianca Rexwinkel ontwikkelde documenten en materialen rust van rechtswege het auteursrecht.
Zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Bianca Rexwinkel is deelnemer niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte trainingmateriaal te openbaren, te exploiteren of, op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen.

ARTIKEL 18. GEHEIMHOUDING

18.1 Bianca Rexwinkel is gehouden tot geheimhouding van alles wat haar over, haar opdrachtgever is bekend geworden. Bianca Rexwinkel houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie en zal de gegevens van haar opdrachtgever uitsluitend gebruiken voor de verwerking en administratieve afhandeling van de opdracht. De gegevens van de opdrachtgever zullen niet, tenzij daaraan zwaarwegende juridische redenen ten grondslag liggen, aan derden worden verstrekt.

ARTIKEL 19. KLACHTEN EN GESCHILLEN

19.1 Opdrachtgever kan een klacht indienen tegen een trainer, de uitvoering van een training of een met de training samenhangende administratieve procedure. Opdrachtgever dient een
klacht schriftelijk binnen 14 dagen na aanvang van de opdracht of per e-mail kenbaar te maken binnen 14 dagen na inschrijving, doch uiterlijk binnen 7 dagen na afloop van de
training. Bianca Rexwinkel zal de ontvangst van de klacht bevestigen. Bianca Rexwinkel zal naar eigen inzicht en met de nodige zorgvuldigheid trachten de klacht in goed overleg met
Opdrachtgever op te lossen. Bianca Rexwinkel kan, als zij de klacht gegrond acht, besluiten tot schorsing van de trainer en/of wijziging van de procedure en/of de wijziging of annulering van de inschrijving of tot restitutie van inschrijfgelden zonder dat zij daartoe rechtens op enige wijze kan worden gehouden.
19.2 Bianca Rexwinkel behoudt zich het recht voor om deelnemers van een workshop die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van de workshop verstoren of anderszins
belemmeren, van deelname uit te sluiten. Uitsluiting zal schriftelijk en gemotiveerd worden medegedeeld aan de opdrachtgever en laat onverlet de verplichting van de opdrachtgever
tot betaling van het volledige bedrag van de training of dienst aan Bianca Rexwinkel.
19.3 Voor alle zaken/ bepalingen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien is het Nederlands recht van toepassing.
19.4 In geval van geschillen doet de bevoegde Nederlandse rechter uitspraak